Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • rozbudowę DK 79 w dostosowaniu do parametrów obciążenia nawierzchni  115 kN/oś przy zachowaniu podstawowych parametrów klasy drogi GP,
 • wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
 • poszerzenia jezdni (dobudowa pełnej konstrukcji) wraz z wgłębną przebudową konstrukcji poboczy,
 • korektę łuków poziomych i pionowych drogi,
 • poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz inne elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozbudowę/przebudowę skrzyżowań (korekta geometrii, korekta łuków wyokrąglających, budowa pasów włączenia lub wyłączenia, pasów dla pojazdów skręcających w lewo lub w prawo, wysp kanalizujących, ew. przebudowa skrzyżowania na typu rondo),
 • budowę ekranów akustycznych lub innych zabezpieczeń akustycznych w miejscach ponadnormatywnych przekroczeń hałasu a w pozostałych miejscach pozostawienia miejsca pod ekrany,
 • przebudowę zatok autobusowych, łącznie z ich sytuacyjną korektą oraz ew. budową nowych zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi dla pasażerów,
 • budowę zatok do doraźnego postoju pojazdów (kontrole Policji i ITD – pkt. ważenia pojazdów, awarie),
 • rozbudowę/przebudowę ciągów istniejących chodników i zjazdów zarówno indywidualnych jak i publicznych oraz ew. budowa nowych odcinków chodnika i ewentualnie ciągów pieszo-jezdnych.
 • rozbudowę/przebudowę elementów odwodnienia,
 • rozbudowę/przebudowę istniejących przepustów i obiektów mostowych oraz ewentualną budowę nowych przepustów i obiektów mostowych ,
 • budowę obiektów i urządzeń wynikających z wymogów ochrony środowiska,
 • usunięcie obiektów będących w pasie drogowym,
 • rozbudowę/przebudowę sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zaprojektowanie wzmocnienia i zabezpieczenia skarp drogi przed ruchami osuwiskowymi,
 • rozbudowę/przebudowę istniejących urządzeń telematyki drogowej (m. in. monitoringu wizyjnego, meteorologicznego oraz sterowania ruchem).

Długość odcinka od km. 292+600 – 308+124 – ok. 15,52 km.

Pozostały możliwy zakres prac projektowych nie wyszczególniony powyżej wynikał będzie z potrzeb w trakcie projektowania, a także obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.